Algemene voorwaarden


1. Gegevens

Sabine Vekemans Coaching | Intuïtief Coach en Reader
www.sabinevekemans.nl | [email protected] | 06-41505620
KVK 30171069 | BTW-id: NL001756938B86
Reading/healing, coaching, workshops of cursussen

2. Definities

Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een reading/healingsessie, coachingstraject, workshop of cursus.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Sabine Vekemans een opdracht verstrekt.

3. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en alle activiteiten tussen Sabine Vekemans en haar/zijn klant en/of opdrachtgever.

4. Aard van de dienstverlening/aansprakelijkheid

4.1. Sabine Vekemans van het bedrijf Sabine Vekemans Coaching is een intuïtief coach en reader en is op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Sabine Vekemans is nadrukkelijk geen arts, stelt geen diagnose en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
4.2. Een intuïtief coach neemt nimmer de plaats in van derden zoals bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten etc. en is ook geen vervanging voor de (reguliere) gezondheidszorg. Een reading/afspraak e.d. garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid van mens noch dier.
4.3. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat zij met de informatie doet die Sabine Vekemans als reader ontvangt of voor wat zij met de adviezen doet die Sabine Vekemans als coach geeft en doorgeeft aan de klant.
4.4. Noch het bedrijf Sabine Vekemans Coaching noch Sabine Vekemans is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de klant na een reading/afspraak/workshop/download e.d. met de opgedane informatie en kennis doet. Het is vervolgens aan de klant om het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe te passen. De klant is dus altijd zelf verantwoordelijk voor haar/zijn eigen ontwikkeling.

5. Bewijs van overeenkomst

5.1 Na de aanmelding/bestelling/aankoop ontvangt de klant een bevestiging via e-mail. In deze e-mail zit ook een link naar de algemene voorwaarden. Dit alles tezamen is het bewijs van overeenkomst. Bij rechtstreekse aankoop via de website wordt de klant direct gevraagd om in te stemmen met de algemene voorwaarden. Daarnaast ontvangt de klant een factuur.
5.2 Aanmelden voor kinderen (<18 jaar) alleen met toestemming van ouder(s) of voogd.

6. Informatieverstrekking

Van de klant wordt verwacht vooraf alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Sabine Vekemans is op generlei wijze aansprakelijk als er schade ontstaat, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de klant en/of opdrachtgever.

7. Annulering van afspraken

7.1 Het is niet mogelijk om een reading op afstand te annuleren.
7.2 Het is niet mogelijk om een coachings-afspraak/coachingstraject te annuleren. Wanneer een afspraak 24 uur van tevoren of eerder geannuleerd wordt, dan mag de afspraak kosteloos verzet worden. Wanneer de het traject geannuleerd wordt, vindt er geen restitutie plaats.
7.3 Annuleert de klant meer dan 21 dagen voor het begin van een coachingstraject, cursus of workshop, dan krijgt de klant het bedrag minus € 30,00 administratiekosten terug.
7.4 Annuleert de klant minder dan 21 dagen – echter meer dan 14 dagen – voor het begin van een coachingstraject, cursus of workshop, dan krijgt de klant 50% van het bedrag minus € 30,00 administratiekosten terug.
7.5 Annuleert de klant minder dan 14 dagen voor de aanvang van een coachingstraject, cursus of workshop, dan vindt er geen restitutie plaats.

8. Dossiervorming en geheimhouding

8.1 Dossiervorming is zo beperkt mogelijk en in het belang van de klant. Dossiers zijn uitsluitend ter inzage voor Sabine Vekemans en de betreffende klant. Een derde, bijvoorbeeld een werkgever of een arts, heeft alleen inzage in het dossier mits de betreffende klant daar vrijwillig en expliciet toestemming voor geeft.
8.2 De ervaringen die Sabine Vekemans opdoet tijdens de contacten met klanten kunnen verwerkt worden in haar uitingen. Dat zal op zo’n manier gebeuren dat in redelijkheid niet te achterhalen is over welke klant het gaat. Klanten kunnen hiertegen vooraf schriftelijk bezwaar maken bij Sabine Vekemans.
8.3 Voor alle gepubliceerde referenties waar naam en toenaam van de klant wordt vermeld, is expliciet toestemming gevraagd en door betreffende klant verleend.

9. Aansprakelijkheid

Sabine Vekemans is niet aansprakelijk voor schade bij de klant die voortkomt uit een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige gesteldheid, geestelijk of fysiek, of gemoedstoestand. De activiteiten van Sabine Vekemans zijn nadrukkelijk geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie.

10. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW.

11. Factuur

11.1 Bij iedere aanmelding/bestelling/aankoop ontvangt de klant een factuur. Deze factuur wordt maximaal 7 jaar bewaard in de administratie van Sabine Vekemans.
11.2 Mocht de klant op een later moment nog een kopie van een factuur willen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar Sabine Vekemans met haar naam, de gegevens én datum van de bestelling.

12. Betaling

12.1 Het verschuldigde bedrag, waarvoor de klant een factuur ontvangt, dient te allen tijde voor aanvang van een reading, coachingstraject, workshop of cursus op de rekening van Sabine Vekemans Coaching – NL20 INGB 0007 6068 85 – te zijn bijgeschreven met vermelding van factuurnummer, naam en de desbetreffende dienst, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven. Diensten zijn zoveel mogelijk online te boeken en worden afgerekend met behulp van Mollie, een Nederlandse payment service provider.
12.2 Indien een coachingsafspraak, workshop of cursus wegens onvoorziene omstandigheden vanuit Sabine Vekemans geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe afspraak gemaakt of de reeds door de klant/opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.
12.3 Wanneer mondeling dan wel schriftelijk is afgesproken om in termijnen te betalen, is de klant/deelnemer die de dienst afneemt en in termijnen betaalt verplicht om alle termijnen te betalen; inclusief mogelijke extra administratieve kosten, ook al wordt er eerder gestopt met een coachingtraject of cursus.

13. Betalingstermijn en incassoprocedure

13.1 Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Sabine Vekemans Coaching te zijn bijgeschreven, te weten NL20INGB0007606885.
13.2 Mocht de klant haar/zijn factuur na twee herinneringen alsnog niet betalen, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 15e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van de klant en/of opdrachtgever.

14. Klachtenprocedure

14.1. Indien de klant/opdrachtgever in haar/zijn optiek gegronde klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Sabine Vekemans Coaching.
14.2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant/opdrachtgever zal Sabine Vekemans zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
14.3 Sabine Vekemans is aangesloten bij de Geschilleninstantie van ‘De Zorgprofessional’, nadere informatie hierover wordt op verzoek verstrekt.

15. Auteursrecht

15.1 Zonder schriftelijke toestemming van Sabine Vekemans is het niet toegestaan eventueel verstrekte documentatie, audio- of video-opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Deze zijn uitsluitend bedoeld ten voor eigen gebruik door de klant/deelnemer.
15.2 Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens een sessie/workshop door klant en/of derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van Sabine Vekemans.

Zie ook mijn privacyverklaring

Update januari 2022